Gustav Adolfs torg (Swedish for “Gustav Adolf’s Square”)

Gustav Adolfs torg (Swedish for "Gustav Adolf's Square")

Gustav Adolfs torg (Swedish for “Gustav Adolf’s Square”)